ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2013, സെപ്റ്റംബർ 2, തിങ്കളാഴ്‌ച


നീയെനിക്കാരിന്ന് ? മിത്രമല്ല 
തീർച്ച ;  ഞാൻ പരാജിത.. 
നീയതറിഞ്ഞിട്ടുമെന്നെ പിമ്പിലും   
മുമ്പിലും ആക്രമിക്കുന്നതെന്തിനു 
കൂർത്ത  മുള്ളുകളാൽ ? 

ശത്രുവെങ്കിൽ  ഇനിയു-
മേന്തിനെന്നോട്‌  യുദ്ധം ?

ഓ  ! ഒരു വാക്കിൽ  പോലും 
അടിമയെങ്കിൽ പിന്നെയെന്തുമാകാം .
മറന്നു പോയ്‌ ഞാൻ  , ക്ഷമിക്കുക 


തൃപ്തിയാവോളം  ഭുജിക്ക നീ-
യെൻറെ  മുറിവേറ്റ ഹൃദയം ;

മട്ടോളം  ഊറ്റി  കുടിക്ക
താപം മാറാത്ത നിണം 

പിന്നീടുറങ്ങുക  നീ തൃപ്തനായി .


**********************************

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ